Поверителност

Уеб сайтът Деца FUN се администрира от ВОИД ЕООД, ЕИК 201035860. Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни включва видовете лични данни, които се събират от потребителите на уеб сайта, основанието за събиране на тези лични данни и начините на събиране, целите за които се събират, както и способите за защита на личните данни, включително правата на субектите на лични данни съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и действащото национално законодателство. За целите на тази политика ще бъдат използвани следните

Термини

  • „Лични данни“ са всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;
  • „Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация. В настоящия случай субекти на данни са потребителите на уеб сайта Деца FUN;
  • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
  • „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Администраторът на уеб сайта Деца FUN.

Начини и основание за събиране на лични данни

Потребителите могат да ползват уеб сайта Деца FUN , без да е необходима регистрация и създаване на профил. С цел създаване на съдържание на уеб сайта, а именно публикуване на информация относно занимателни събития за деца се събират следните лични данни: имена на организатора на събитието, телефон и имейл адрес на организатора, facebook страница на организатора или страница в Интернет. Предоставените лични данни могат да се използват и за публикуване на реклама на събития на уеб сайта, както и за провеждането на маркетингови активности във връзка с промотирането на уеб сайта и неговото съдържание – игри, анкети и др. Обработването на личните данни се извършва въз основа на доброволното, информирано, свободно и ясно изразено съгласие на субектите на личните данни.

Когато потребител посещава уеб сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира IP адрес на потребителя, който е определен от доставчика на интернет услуги на потребителя и сам по себе си не го идентифицира лично. IP адресът се запазва в системата за период до 90 дни от датата на публикуване на съдържанието от потребител, след което се изтрива. Въпреки че IP адресът няма характер на лични данни сам по себе си, може да бъде използван за идентифициране на потребител от съответните компетентни органи, в случай на закононарушения. Администраторът обработва IP адреса на потребителите единствено за целите, посочени по – долу.

При създаване и публикуване на съдържание на уеб сайта, публикуваните от потребителя лични данни, стават публично достъпни.

Достъп до уеб сайта може да се осъществи чрез Google и други търсачки, както и чрез социални мрежи – Facebook, Instagram и др. Уеб сайтът може да интегрира услуги, свързани със социални медии (напр. съобщения в социални медии), чрез които потребителите да осъществяват комуникация с уеб сайта. Уеб сайтът поддържа профили в социални медии и може да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребител достъпва уебсайта чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да позволи на потребителя да споделя информация с нас. Ако потребителят избере да споделя, ще бъде уведомен от доставчика на социалната медия коя информация ще бъде споделяна с нас. Например, когато се достъпва уеб сайта посредством профил в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва адрес на потребителя, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил.

При използване на уеб сайта от потребителите Администраторът получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузърът, който използва потребителя, когато посещава уеб сайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което потребителят е прекарал в уеб сайта и кои страници в сайта са посетени.

Уеб сайтът ползва Google Analytics – уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уеб сайтове. Статистиката се събира на сървъра на Google, и се ползва от Администратора на уеб сайта за целите на анализ на трафика и подобряване на ефективността на уеб сайта. Уеб сайтът може да използва информация от социални медии, в частност facebook относно потребител, за целите, които си поставя този уеб сайт, както и за рекламирането и промотирането на уеб сайта . Съгласието за предоставянето на тази информация потребителите дават на съответната социална медия.

Уеб сайтът Деца FUN използва бисквитки (Cookies). Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителите могат да изберат да изтрият бисквитки на Администратора или на трета страна чрез опциите на всеки браузър, но това може да повлияе на взаимодействието с друг уеб сайтове.

За повече информация, моля запознайте се с Политиката относно бисквитките.

Администраторът не трансферира лични данни в трети страни, извън Европейския съюз.

Цели, за които се обработват личните данни

При ползване на уеб сайта от потребителите, Администраторът обработва посочените по – горе лични данни (имена, телефон, имейл адрес, даннни относно интернет страница и профили в социални мрежи, както и лична информация, получена при достъпване на уеб сайта чрез социални медии) само за изрично посочените също по – горе цели, а именно: за публикуване на съдържание и реклама на уеб сайта, както и за провеждане на маркетингови активности чрез уеб сайта, с цел популяризиране и промотиране на уеб сайта и неговото съдържание, включително за изпращане на регулярни електронни съобщения от Администратора във връзка с публикуваното съдържание, функционирането, рекламирането и промотирането на уеб сайта. Личните данни могат да се използват от Администратора и за разглеждане на жалби и запитвания и др. подобни, както и за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в уеб сайта с цел подобряване на функционалностите му. В случай че не желаят да получават такава информация потребителите могат да уведомят Администратора чрез електронно съобщение до имейл адрес hello@deca.fun. IP адреса на потребителите се събира и обработва за целите на разкриване на идентичността на потребител, в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спази настоящата Политика за поверителност, както анализ на трафика към уеб сайта, предпазване от злонамерени атаки, както и за блокиране на достъп на недобросъвестни потребители на уеб сайта.

Публикуваните данни за контакт от лицата, организиращи детски събития могат да се използват от другите потребители на уеб сайта единствено по предназначение, а именно във връзка с организираното детско събитие. Потребителите се задължават да не използват тези данни за никакви други цели, тъй като това е забранено от закона. При подобна незаконосъобразна употреба, отговорността се носи от злоупотребилите лица.

Обработка на лични данни на лица под 18 г.

Лица на възраст под 18 години нямат право да качват съдържание в уеб сайта, включително да публикуват лични данни и информация. В случай че Администраторът установи, че на уеб сайта е публикувано съдържание и/или е събрана лична информация от лице под 18 години, Администраторът ще изтрие тази информация възможно най-бързо, след като е бил уведомен за това.

Мерки за защита на личните данни

Запазването на поверителността и сигурността на личната информация е с най-висок приоритет за Администратора на уеб сайта, поради което Администраторът събира ограничено количество данни, чрез които може единствено да се идентифицират потребителите и да се публикува достатъчна информация относно съответното събитие и неговия организатор . Информацията, представляваща лични данни и публикувана на уеб сайта става публично недостъпна от датата, която е обявена от организатора като край на съответното публикувано събитие, и се запазва в системата на Администратора за период от 90 дни от датата на публикуване на личните данни на уеб сайта, след което се изтрива безвъзвратно.

Администраторът ще запази всяка лична информация, предоставена от потребителите като поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Предоставената и събирана от потребителите информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно от Администратора на когото и да е било, без личното съгласие на потребителите за това, освен ако предоставянето на тази информация на трети лица не е свързана с посочените по – горе цели за обработка на личните данни. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Права на потребителите във връзка с обработване на личните данни

Потребителите разполагат с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които Администраторът обработва. Въпреки че Администраторът обработва изключително ограничено количество данни, чрез които могат да се идентифицират потребителите на уеб сайта, потребителите следва да имат предвид, че имат следните права относно обработваните от Администратора лични данни и могат, доколкото това е приложимо, да упражнят тези права по всяко време:

  • Да изискат достъп и да получат информация за личните данни, които се съхраняват от Администратора, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните данни и др.;
  • Да поискат коригиране на събрани неточни данни, свързани с тях, както и допълване на непълни данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
  • Да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни, които са предоставили (ако такова съгласие е изискано от Администратора). В този случай, оттеглянето на съгласието за използването или обработването на личните данни на потребителите може да доведе до невъзможност да се ползва уеб сайта;
  • Право да бъдат „забравени“, т.е. потребителите могат по всяко време да поискат личните им данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания: личните данни на потребителите повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; в случай че потребителят е оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни; ако личните данни се обработват незаконосъобразно; в случай че потребителят е възразил срещу обработването на личните му данни; в други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
  • Да поискат, вместо изтриване на личните им данни, ограничаване на обработването в определени от приложимия закон случаи;
  • Да отправят възражение до Администратора срещу обработването на личните им данни, при наличие на законово основание за това.

Всички изброени законни права Потребителите могат да упражнят чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: hello@deca.fun. Писменото заявление трябва да съдържа най-малко следното: три имена, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията. Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото европейско и национално законодателство в областта на защита на личните данни и в съответствие с тази Политика за поверителност и защита на личните данни. Потребителите имат право да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че смятат, че Администраторът обработва неправомерно предоставените от тях лични данни.

При въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, може да се свържете с Администратора на уеб сайта по начините, посочени в меню Контакти.