Условия за употреба

Общи положения

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на уеб сайта Деца FUN, намиращ се на адрес https://deca.fun и Администратора на уеб сайта. Администратор на уеб сайта е ВОИД ЕООД, ЕИК 201035860, имейл за връзка hello@deca.fun.

Настоящите Общи условия влизат в сила автоматично от момента, в който потребителят зареди някоя от страниците на уеб сайта Деца FUN.

Администраторът на уеб сайта Деца FUN си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като промяната влиза в сила от датата на публикуване на промяната на уеб сайта. Администраторът уведомява потребителите за извършените промени в тези Общи условия чрез съобщение на уеб сайта.

Използването на този уеб сайт и всички негови елементи, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на тези Общи условия за ползване на уеб сайта. По-нататъшното присъствие и използване на този уеб сайт удостоверява съгласието и приемането на настоящите Общи условия от потребителя. Ако потребителят не желае да бъде обвързан с настоящите Общи условия, присъствието му на уеб сайта е нежелано.

Права, задължения, гаранции, отговорности

Целта на уеб сайта Деца FUN е да промотира организацията и провеждането на занимателни събития за деца. Публикуването на съдържание се извършва само след въвеждане на информацията, посочена на уеб сайта. Всяко лице има право да публикува единствено съдържание, отговарящо на целите на уеб сайта. Не се допуска публикуването на информация, която е извън обхвата на целите, които си поставя уеб сайта. Не се допуска публикуването на информация за събитие, която има характеристиките на сравнителна или заблуждаваща реклама и/или антиреклама. Не се допуска публикуването на информация, която противоречи на законови разпоредби и на общоприетите морални норми, съдържа дискриминационни изисквания, информация с подвеждащ характер, използването на импулсни телефонни номера и др. Администраторът на уеб сайта има право, по своя преценка, да блокира публикуването на подобна информация или да премахва вече публикувана такава, без предварително предупреждение.

Създаването на невярно съдържание на уеб сайта или съдържание, което е извън обхвата на целите на уеб сайта, може да доведе, по преценка на Администратора на уеб сайта и без предварително предупреждение до блокиране на IP адреса на потребителя, качил съдържание и невъзможност за следващо използване на уеб сайта от негова страна.

След публикуване на събитие за деца на уебсайта, Администраторът изпраща на посочения имейл адрес потвърдителен имейл, с връзка към публикуваното събитие.

Организаторите на събития, публикували информация за тези събития на уеб сайта Деца FUN носят пълна отговорност за законосъобразността и верността на публикуваната информация, включително за провеждането на събитието при обявените условия. Администраторът не носи отговорност за провеждането на събитията при първоначално обявените условия, за промени или отмяна на публикуваните събития. В случай че се публикува съдържание, което може да е обект на авторско право на трето лице и/или изисква предварителното съгласие на трето лице (негов родител или настойник/попечител), потребителят, публикуващ това съдържание носи пълна отговорност за осигуряването на необходимите в тази връзка законови или други разрешения. Ако Администраторът получи информация, че публикувано съдържание нарушава законови разпоредби относно авторски права, за липса на съгласие за създаване и използване на съдържание, включващо изображение на трети лица и др., той премахва незабавно недобросъвестно публикуваното съдържание, без предварително предупреждение. След публикуване на информация за определено събитие, организаторът на събитието няма възможност да редактира впоследствие публикуваните данни за събитието или да го изтрие преди настъпване на крайната му дата, когато информацията за събитието ще бъде автоматично премахната от Администратора.

Администраторът на уеб сайта не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до него. Администраторът не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на уеб сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителите или поради смущения и прекъсване на ползваната от потребителите интернет връзка.

Администраторът не носи отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, имуществени, физически, психически или каквито и да било щети, настъпили вследствие на употребата на уеб сайта, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на уеб сайта, освен в предвидените от закона случаи.

Администраторът си запазва правото сам да публикува съдържание на уеб сайта, при спазване на настоящите правила и приложимите законови разпоредби.

С приемането на тези Условия за употреба потребителите, публикували съдържание на уебсайта се съгласяват да получават от Администратора електронни съобщения на посочения от тях имейл адрес, свързани с публикуваното съдържание и функционалностите на уебсайта, както и за провеждане на маркетингови активности чрез уебсайта, с цел популяризиране и промотиране на уебсайта и неговото съдържание, в интерес на всички негови потребители. В случай че не желаят да получават такава информация потребителите могат да уведомят Администратора чрез електронно съобщение до имейл адрес hello@deca.fun.

Политика на добър тон и регулация на средата

Деца FUN е платформа, в която осигуряването на чиста комуникационна среда, ясна и надеждна информация е основен приоритет. За постигането на тези цели потребителите се задължават, при създаване на съдържание на уеб сайта, да спазват общоприетите правила за онлайн комуникация, да поддържат добър тон и да публикуват ясно, разбираемо, пълно и вярно съдържание, което е в обхвата на целите на уеб сайта.

Не се допуска използването на езикови средства, които са несъвместими с добрия тон и общоприетите правила за комуникация и не отговарят на целта, която си поставя уеб сайта.

При нарушаване на политиката на добрия тон Администраторът има право да блокира IP адреса на потребителя, без предварително предупреждение, което да доведе до невъзможност за следващо използване на уеб сайта от страна на недобросъвестния потребител.

Други уеб сайтове

Този уеб сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Условията за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от условията за ползване на този уеб сайт. Администраторът на Деца FUN не поема отговорност за истинността на информацията, показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й. Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск, за което същият се счита за уведомен с приемането на настоящите Общи условия.

Прекратяване на потребителски достъп

Деца FUN си запазва правото да прекрати за неограничено време потребителски достъп, без предварително уведомление до съответния потребител и без да мотивира причините за прекратяване на достъпа, в следните случаи:

  • При нарушаване на правилата за ползване на уеб сайта, съдържащи се в настоящите Условия за употреба;
  • По технически причини;
  • При други основателни причини (напр. по искане на компетентен орган, при нарушаване на законодателството и др.).

Извън горните случаи, Администраторът може да прекрати потребителски достъп, по свое собствено усмотрение, ако прецени, че поведението на потребителя е несъвместимо с целите на уеб сайта, с правилата за добро онлайн поведение и др. обществено значими ценности.

Авторски права

Дизайнът на този уеб сайт и съдържанието му, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които са създадени и публикувани от Администратора, и са обект на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Администратора или на трети лица, които са преотстъпили правото на ползване на Администратора. При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Администратора, той има право да претендира обезщетение по предвидения в закона ред.

Всички текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които са създадени и публикувани от потребителите на уеб сайта, и които са обект на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните права принадлежат на съответните потребители, създали и публикували тези обекти на интелектуална собственост. С публикуването на тези материали на уеб сайта, потребителите предоставят на Администратора безусловно, безвъзмездно, безсрочно и неограничено по територия право на ползване на тези обекти на интелектуална собственост за всякакви позволени от закона цели. Администраторът може да използва тези обекти чрез всякакви позволени от закона средства за комуникация.

С приемането на тези Общи условия потребителите се считат за предупредени, че носят пълна отговорност за всички текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, които публикуват на уеб сайта, включително но не само, че с публикуването им не се нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. В случай че трето лице претендира спрямо потребител на уеб сайта, че потребител е нарушил права на интелектуална собственост на това трето лице, Администраторът не носи никаква отговорност за това, а за потребителя може да възникне задължение за заплащане на значителни имуществени обезщетения за нарушаване на правата на интелектуална собственост.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали, разположени на уеб сайта не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство. Съдържанието на този уеб сайт може да се използва само за лични или обществени некомерсиални цели. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждана, променяна, заличавана, публикувана, разпространявана и разгласявана без предварителното съгласие на съответния собственик и без позоваване на източника.

Всички търговски марки, публикувани на уеб сайта са собственост на съответните лица, регистрирали тези търговски марки. Всеки потребител на уеб сайта следва да има предвид, че публикуването на чужда търговска марка на уеб сайта, без съгласието на нейния притежател, може да доведе до неблагоприятни правни последици за него.